• Управление на проекти

• CAD проектиране (ePLAN и AutoCAD)

• Организация и управление на производствена дейност

• Работа в екип

• Научни изследвания

• Новаторство при решаване на сложни задачи в специализирана сфера на работа